OBCHODNÉ
PODMIENKY POHYBOVÉHO ŠTÚDIA BEACTIVE

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1.
Obchodné podmienky platiace pre pohybové štúdio Lenka Bakošová – BEactive so
sídlom Háj 320/17, 020 61 Lednické Rovne, prevádzka Pohybové štúdio BEactive so
sídlom Námestie slobody 2, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 50 412 680, DIČ: 1078938487
(ďalej len „Poskytovateľ“).

2.

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej
len „Klient“) využívajúcich služby štúdia.

II. Rezervácia cvičenia

1.
Rezervácia prebieha na základe telefonického, e-mailového, alebo osobného
dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického
rezervačného systému. Rezervácia je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi
podmienkami v odseku III. týchto Obchodných podmienok.

2.
Rezervácia uzavretého kurzu je platná až po uhradení poplatku Klientom v
hotovosti v štúdiu, alebo prevodom na účet Poskytovateľa.

III. Zrušenie rezervácie a náhrady

1.
Zrušenie rezervácie zo strany Klienta je možné v prípade individuálnej lekcie
do 24 hodín pred uvedenou hodinou bez poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany
klienta neskôr, Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej
služby.

2.

Zrušenie rezervácie zo strany Klienta
v prípade skupinovej lekcie je možné do 8 hodín pred rezervovaným termínom bez
poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany Klienta neskôr, Posktovateľ je
oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

3.
Zrušenie účasti na uzatvorených kurzoch je možné len v prípade novozistených
zdravotných obmedzení, ktoré znemožňujú Klientovi kurz absolvovať.

4.

Ak sa Klient nemôže zúčastniť individuálnej lekcie, skupinovej hodiny alebo kurzu je
možné toto posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku .

5.

V prípade, že Klient neabsolvoval všetky lekcie z uzavretého kurzu si tieto môže
nahradiť nasledovne. Absolvuje inú hodinu z ponuky štúdia v čase trvania jeho
kurzu, alebo za seba na hodinu pošle náhradníka. Takto si môže klient nahradiť
maximálne 2 lekcie z uzavretého kurzu.

6.

Vrátenie peňazí Klientovi je možné len v opodstatnených prípadoch, kedy pre novozistené
zdravotné ťažkosti Klient nemôže ďalej cvičenie absolvovať.

7.

Platnosť zakúpenej permanentky sú 3 mesiace od dňa zakúpenia.

IV. Pravidlá pre Klientov

mladších ako 18
rokov

1.

Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) sa môžu lekcií Poskytovateľa
zúčastniť iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

2.

Rodič alebo iný zákonný zástupca, prípadne doprovod zodpovedajú za prípadné škody
spôsobené Mladistvým.

V. Povinnosti klienta pohybového štúdia BEactive

1.

Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi lektorov poskytujúcich služby v mene
Poskytovateľa.

2.

Klienti sú povinní oboznámiť lektorov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o
svojom zdravotnom stave. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient
okamžite hlásiť lektorovi.

VI. Záverečné ustanovenia

1.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny
zdravotného stavu súvisiace s cvičením v rámci skupinových lekcií.

2.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a zmeny
zdravotného stavu Klienta, ktoré sa neobjavili v priebehu individuálnej lekcie.

3.

V prípade úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu Klienta v priebehu
individuálnej lekcie, ktoré vzniklo neopatrnosťou klienta alebo neuposlúchnutím
pokynov lektora poskytujúceho služby v mene Poskytovateľa je za toto plne
zodpovedný Klient.

 

V Lednických
Rovniach 01.01.2020